CONTENT | HIGHLIGHT | LIST OF COLLABORATORS | SUMMARY OF RESEARCH WORK | SUMMARY OF EXPERTISE DEVELOPMENT | MAKNA-HUKM | MAKNA-UPM-HUSM | MAKNA-AMDI, USM | MAKNA-NCR | MAKNA-FKSB, UKM | MAKNA-MMDR, IMR | MAKNA-MATCH, UPM | MAKNA-FSMT, UPM | MAKNA-PPIK, USM | MAKNA-FSPK,UPM | MAKNA-FOM, UM | MAKNA-CRP, USM | MAKNA-HKL | MAKNA'S INAUGURAL SCIENTIFIC GATHERING '06 | APPENDIX | HOME

Collaboration MAKNA-CRP, USM

APPENDIXES

 

Appendix 1

 

List of hospitals:

 

 1. Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru

 2. Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan

 3. Hospital Tengku Nur Zahirah, Kuala Terengganu

 4. Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Bharu

 5. Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM)

 6. Hospital Pulau Pinang

 7. Hospital Ipoh

 8. Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Klang

 9. Hospital Kuala Lumpur

 10. Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia (HUKM)

 11. Hospital Tuanku Ja’afar, Seremban

 12. Hospital Umum Sarawak

 13. Hospital Likas

 

 

Appendix 2

 

Surat Maklumat dan Keizinan Pesakit

 

Pengenalpastian Keberkesanan Strategi Penyaringan Kanser Serviks Di Semenanjung Malaysia

 

Penyelidik Utama: Profesor Dr. Nor Hayati Othman

 

Pengenalan

 

Anda dipelawa untuk menyertai secara sukarela dalam kajian keberkesanan strategi ujian penyaringan Pap Smear untuk mengesan kanser serviks/barah pangkal rahim.

 

Kanser serviks merupakan kanser yang utama di kalangan wanita. Di Malaysia, kanser serviks adalah jenis kanser yang umum dideritai wanita Malaysia selain kanser payu dara. Jumlah pesakit kanser serviks terus meningkat tahun demi tahun, namun jumlah ini semakin menurun dengan pengenalan ujian penyaringan Pap Smear lebih 50 tahun dahulu. Melalui ujian penyaringan Pap Smear, kanser serviks dapat dikesan lebih awal dan langkah rawatan yang efektif dapat dilaksanakan. Namun masih ramai wanita yang tidak menjalani ujian Pap Smear dan kajian ini akan memfokuskan permasalahan ini serta menilai keberkesanan ujian Pap Smear untuk mengesan kanser serviks di kalangan wanita Malaysia.

 

Kajian ini dibiayai oleh Majlis Kanser Nasional (MAKNA). Anda dinasihatkan untuk membaca dan memahami borang ini sebelum bersetuju menyertai kajian ini. Borang ini menerangkan tujuan kajian, kelayakan menyertai kajian, prosedur, risiko, faedah, kerahsiaan data kajian dan hak-hak anda dalam kajian ini. Ia juga menerangkan hak anda untuk menarik diri pada bila-bila masa semasa kajian ini berjalan. Anda perlu menandatangani Lampiran 1 sebagai bukti persetujuan untuk menyertai kajian ini dan anda berhak untuk tidak menandatangani jika tidak mahu menyertai kajian ini. Penyertaan anda dalam kajian ini adalah secara sukarela.

 

Tujuan/Objektif Kajian

 

 • Untuk mengenalpasti samada subjek kes kanser serviks 2004, 2005 dan 2006 ada menjalani ujian penyaringan Pap Smear tiga tahun sebelumnya.

 • Untuk menilai dan mengenalpasti pengetahuan serta faktor-faktor yang mempengaruhi   pengamalan ujian penyaringan Pap Smear di kalangan pesakit.

 • Untuk merangka strategi ujian penyaringan Pap Smear yang lebih berkesan untuk wanita di Malaysia.

Kelayakan Untuk Menyertai Kajian

 

Semua subjek yang disahkan menghidapi kanser serviks pada tahun 2004, 2005 dan 2006 adalah layak untuk menyertai kajian ini. Pengenalpastian subjek akan dibuat melalui rekod yang akan diperolehi daripada National Cancer Registry (NCR) dan hospital yang terlibat. Subjek yang sedang menerima rawatan juga layak untuk menyertai kajian yang melibatkan soal selidik. Namun, pesakit hanya akan terlibat dalam kajian ini selepas memberikan persetujuan dan menandatangani dokumen persetujuan.

 

Prosedur Kajian

 

Untuk bahagian pertama, semua kes baru kanser serviks sepanjang tahun 2004, 2005 dan 2006 di hospital terlibat akan diperolehi melalui rekod National Cancer Registry (NCR) dan hospital. Rekod perubatan, seperti gred dan tahap kanser serviks yang dialami pesakit. Maklumat peribadi pesakit tidak akan diambil. Kemudian, rekod Pap Smear pesakit akan dikenalpasti samada pesakit ada menjalani ujian penyaringan Pap Smear dalam 3 tahun sebelumnya. Bagi pesakit yang ada menjalani ujian penyaringan Pap Smear dalam 3 tahun tersebut, keputusan ujian sitologi sebelumnya akan direkod serta slaid tersebut akan diperiksa oleh patologis yang berkecuali sekiranya perlu.

 

Bahagian kedua, melibatkan soal selidik. Semua pesakit kanser serviks yang dimasukkan ke wad atau datang untuk menghadiri sesi rawatan, termasuk daripada bahagian satu, akan dipelawa menjalani soal selidik yang akan dijalankan oleh pakar/doktor yang terlibat.  

 

Risiko

 

Tidak terdapat sebarang risiko yang akan ditanggung jika anda menyertai kajian ini. Subjek hanya perlu menjawab soalan yang dikemukakan dalam borang soal selidik.

 

Melaporkan Pengalaman Kesihatan

 

Semasa menyertai kajian ini, anda berhak melaporkan keadaan kesihatan anda kepada doktor/penyelidik yang terlibat. Anda boleh berbuat demikian pada bila-bila masa dan berhak untuk menarik diri daripada kajian ini.

 

Rawatan Lain

 

Kajian ini tidak melibatkan sebarang rawatan kepada anda. Anda boleh meneruskan rawatan yang sedang/akan diterima daripada doktor yang merawat anda seperti biasa. Sebarang masalah yang timbul berkaitan rawatan anda akan dirujuk kepada doktor yang merawat anda.

 

Pampasan Dan Rawatan Untuk Kecederaan

 

Pihak penaja akan menanggung segala perbelanjaan (yang tidak ditanggung insuran perubatan pesakit, program kerajaan atau pihak ketiga) untuk rawatan kecederaan anda yang disebabkan kajian ini sahaja. Sebarang rawatan kecederaan diluar kajian ini atau disebabkan prosedur rawatan yang diterima pesakit untuk merawat penyakit yang dihidapi pesakit tidak akan ditanggung oleh pihak penaja.

 

Faedah Menyertai Kajian

 

Penglibatan anda dalam kajian ini dapat membantu penyelidik untuk mengetahui keberkesanan strategi ujian saringan Pap Smear untuk mengesan kanser serviks. Anda juga dapat menyumbang berkenaan pandangan dan sebab yang mempengaruhi amalan menjalani ujian saringan Pap Smear. Ini membantu penyelidik merangka kembali strategi yang lebih berkesan untuk ujian penyaringan Pap Smear. Ini akan meningkatkan taraf kesihatan terutamanya wanita di Malaysia.

 

Kerahsiaan

 

Semua maklumat perubatan dan peribadi anda akan disimpan secara sulit. Maklumat perubatan dan slaid sitologi anda akan diperiksa oleh sekumpulan pegawai perubatan dan penyelidik. Sebarang maklumat yang diumumkan atau diterbitkan tidak akan memaparkan identiti anda dan tidak mengenalpasti anda sebagai individu.

 

Hak Penglibatan

 

Anda boleh menyertai kajian ini secara sukarela atau menolak untuk berbuat demikian. Anda juga boleh menarik diri pada bila-bila masa daripada kajian ini tanpa dikenakan denda atau tuntutan kerugian.

 

Soalan/Kemusykilan

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan atau kemusykilan berhubung kajian ini atau hak-hak anda, sila hubungi:
Profesor Dr. Nor Hayati Othman

Plantar Penyelidikan Klinikal

USM, Kampus Kesihatan

16150 Kubang Kerian Kelantan

Tel: 09 766 3117 / 09 765 8371 (P) / 012 323 2091 (HP)

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan berkaitan kelulusan Etika kajian ini, sila hubungi:

En. Halim Othman

Setiausaha JK Penyelidikan dan Etika

Pusat Pengajian Sains Perubatan, USM Kampus Kesihatan

16150 Kubang Kerian Kelantan

Tel: 09-7647853 / 09-7664107 (P)

Tandatangan

 

Untuk dimasukkan ke dalam kajian ini, anda atau wakil sah anda mesti menandatangani serta menarikhkan halaman tandatangan (Lampiran 1).

 

Lampiran 1

 

Borang Maklumat Dan Keizinan Pesakit

Lampiran 1

Bahagian Tandatangan

 

Anda harus menendatangani bahagian ini sekiranya anda mahu menyertai kajian ini.

 

Dengan menandatangani bahagian ini, saya bersetuju dengan perkara berikut:

 • Saya telah membaca dan memahami sepenuhnya maklumat yang terkandung dalam Surat Maklumat dan Keizinan Pesakit.

 • Semua soalan saya telah dijawab dengan terperinci dan saya berpuas hati.

 • Saya secara sukarela bersetuju menyertai kajian ini, mengikuti prosedur kajian dan memberikan maklumat yang diperlukan oleh Pegawai Perubatan dan penyelidik.

 • Saya boleh menarik diri daripada kajian ini pada bila-bila masa.

 • Saya telah menerima satu salinan Borang Maklumat Dan Keizinan Pesakit untuk simpanan saya.

 

 

Nama Pesakit:_________________________________________________________

(Ditera atau ditaip)

 

No. K/P (Baru):____________________

 

 

No. K/P (Lama):____________________

Tandatangan Pesakit/Wakil Yang Sah:

 

_________________________________

Waktu Dan Tarikh (hhbbtt):

 

_________________________________

 

 

Nama Individu Yang Mengendalikan Perbincangan Persetujuan Kajian:

(Ditera atau ditaip)

_____________________________________________________________________

 

Tandatangan Individu:

 

_________________________________

 

Waktu Dan Tarikh (hhbbtt):

 

_________________________________

 

Nama Dan Tandatangan Saksi:

 

_________________________________

 

Waktu Dan Tarikh (hhbbtt):

 

_________________________________

 

 

 

 

Patient Information and Consent Form

 

Determination of Effectiveness of Cervical Cancer Screening Strategy in Peninsular Malaysia

 

Principal Investigator: Professor Dr. Nor Hayati Othman

 

Introduction

 

You are invited to take part voluntarily in a research of effectiveness of Pap Smear screening test strategy for cervical cancer detection.

 

Cervical cancer is a major cancer among women. In Malaysia, cervical cancer is ranked second after breast cancer. The incidences of this type of cancer increase every year but recently, it has decrease through the introduction of Pap Smear screening test since 50 years ago. Pap Smear screening test offers an early detection of cervical cancer and appropriate treatment can be applied to control its growth. Unfortunately, most women close the eyes to the importance of Pap Smear screening test and this circumstance lead our concern to evaluate its effectiveness in cervical cancer detection among Malaysian women.

 

Majlis Kanser National (MAKNA) is funding this study. It is really important for you to read and understand this form before agreeing to participate in this study. It describes the purposes, qualification to participate, procedures, risks, benefits, confidentiality and your rights in this study. It also describes your rights to withdraw from the study at anytime. You need to put down your signature on Appendix 1 as evidence that you are agreeing to participate in this study by your own voluntarily.  

 

Purpose/Objective of the Study

 • To determine whether Pap Smear had been done on 2004, 2005 and 2006 cervical cancer cases within the preceding 3 years.

 • To evaluate the knowledge level regarding Pap Smear among cervical cancer patients.

 • To determine the demographic reasons why pap smears were not done in cases identified per objective 2.

 • To formulate a more effective Pap Smear screening strategy for Malaysian women.

Qualification to Participate

 

All patients who had diagnosed for cervical cancer in 2004, 2005 and 2006 are qualified to participate in this study. Patients will be identified through National Cancer Registry (NCR) data and hospital records. All patients who admitted or undergo treatment are qualified to join the survey study. However, it is not compulsory to join this study and only patients, who had agreed and signed the Attachment 1 page, will be involved.

 

Study Procedures

 

All new cervical cancer cases diagnosed in Malaysian hospitals in 2004, 2005 and 2006 are identified. The identification of the new cancer cases and related data is obtained by going through National Cancer Registry data and hospital records. If the women have had pap smears in the preceding 3 years, the results of the cytology will be noted. The adequacy of sampling will be assessed and independent pathologists will review the slides. An effective screening strategy for Malaysian women will be formulated based on the findings.

 

A questionnaire survey will be given to all cervical cancer patients (regardless of what year they have been diagnosed) who admitted to ward or undergo treatment. Gynecologists or oncologists will conduct the survey.

 

Risks

 

There is no risk to you if you participate this study. Patients are only required to answer the questions in survey form. If patients are not willing to be interviewed, investigator will stop or postpone to suitable time.

 

Reporting Health Experience

 

During this study, patients have rights to inform investigator about their health experience. You are able to do that at anytime needed.

 

Other Treatments

 

There are no treatments involved in this study. You are allowed to continue your current/planned treatments from your doctor. Any difficulties occur will be referred to your doctor who responsible on your treatments.

 

Treatment and Compensation for Injury

 

The sponsor will pay the medical expenses (which are not covered by your medical insurance, by a government program, or by any other third party) for the treatment of the injury that caused by this study only. Any injuries due to other factors out of this study are not included in our consideration.

 

Possible Benefits

 

Your participation will help investigator to know the effectiveness of Pap Smear screening test strategy in cervical cancer detection. You will provide the perceptions and reasons of Pap Smear practice among women. These will help investigator to reformulate and refresh the more effective strategy of Pap Smear screening test. With all these efforts, women’ health status particularly in Malaysia, can be upgraded.

 

Confidentiality

 

Your medical information will be kept confidential and will not be made public. Your medical records and cytology slides may be reviewed and analyzed by the study group. Any publications arising from the study will not breach this confidentiality you will not referred as individual.

 

Participation Rights

 

You can participate this study voluntarily and able to neglect it by your own concern. You also have right to quit during this study progress without any punishment or claims.

 

Questions

For any questions according to this study or your rights, please call:

Profesor Dr. Nor Hayati Othman

Plantar Penyelidikan Klinikal

USM, Kampus Kesihatan

16150 Kubang Kerian Kelantan

Tel: 09 766 3117 / 09 765 8371 (Office) / 012 323 2091 (HP)

 

If you have questions about the ethical subject, please call:

En. Halim Othman

Setiausaha JK Penyelidikan dan Etika

Pusat Pengajian Sains Perubatan, USM Kampus Kesihatan

16150 Kubang Kerian Kelantan

Tel: 09-7647853 / 09-7664107 (Office)

Signatures

 

To be entered into the study, you or a legal representative must sign and date the signature page (Attachment 1)

 

Attachment 1

 

Patient Information and Consent Form

Attachment 1

Signature Page

 

To take part in this study, you must sign this page.

 

By signing this page, I am confirming the following:

 • I have read all of the information in this Patient Information and Consent Form and understood its purpose and content.

 • All my questions have been answered to my satisfaction.

 • I voluntarily agree to take part of this study, to follow the study procedures and to provide necessary information to the doctors/investigators.

 • I am freely to choose to stop being a part of this study at anytime.

 • I have received a copy of this Patient Information and Consent Form to keep for myself.

 

 

Subject Name:__________________________________________________________

(Print or Type)

 

I.C No. (New):_____________________

 

 

I.C No. (Old):_______________________

Signature of Patient/Legal Representative:

 

_________________________________

Time and Date (ddmmyy):

 

 

_________________________________

 

Name of Individual Conducting Informed Consent Discussion (Print or Type):

 

_____________________________________________________________________

 

Signature of Individual Conducting Consent Discussion:

 

_________________________________

 

Time and Date (ddmmyy):

 

 

_________________________________

 

Name and Signature of Witness:

 

_________________________________

 

Time and Date (ddmmyy):

 

_________________________________

 

 

 

Appendix 3

 

The flow chart of the study design:

Click here

 

Appendix 4

 

List of research collaborators:

 

Hospital

Pathologist

Gynecologist

Oncologist

Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru

Dr. Ghazali Abdul Ghani

Dr. J. Ravichandran Jeganathan

 

Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan

Dr. Norra Harun

Dato’ Dr. Ghazali Ismail

 

Hospital Tengku Nur Zahirah, Kuala Terengganu

Dr. Zakariya Jusoh

Dr. Mohd Zulkifli Mohd Kasim

 

Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Bharu

Dr. Mukaramah Che Ayub

Dr. Zainal Abidin Hanafiah

 

Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM)

Prof. Dr. Nor Hayati Othman

Assoc. Prof. Dr. Nik Mohd Zaki Nik Mahmood

Assoc. Prof. Dr. Biswa Mohan Biswal

Hospital Pulau Pinang

Dr. Subathra Subaratnam

Dr. T. Arumainathan

Dr. Esam El-Sherbieny

Hospital Ipoh

Dr. Norain Karim

Dr. K. Mukudan

 

Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Klang

Dr. Rita Puri

Dr. Hj. Mohd Farouk Abdullah

 

Hospital Kuala Lumpur

Dato’ Dr. Halimah Yahaya

Dr. Zainab Shamsuddin

Dr. Deepak Rebentisch

Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia (HUKM)

Prof. Dr. Sharifah Noor Akmal Syed Hussain

Assoc. Prof. Dr. Ahmad Zailani Hatta Mohd Ali

Assoc. Prof. Dr. Fuad Ismail

Hospital Tuanku Ja’afar, Seremban

 

Dr. Ravichandran Jegasothy

 

Hospital Umum Sarawak

 

 

Dr. Beena Devi C.R

Hospital Likas

 

Dr. Carol Lim

 

 

 

 

Borang Soal Selidik

 

Pengenalpastian Keberkesanan Strategi Penyaringan Kanser Serviks Di

Semenanjung Malaysia

 

 

Hospital:__________________________________________

No. Pendaftaran Hospital (jika ada):_____________________

Tarikh Soal Selidik (hhbbtt):___________________________

Nama Penyelidik (gynaecologist/oncologist) Yang Mengendalikan Soal Selidik:

__________________________________________________

Tahun Diagnosis Kanser Serviks:_______________________

Kategori Histologikal:________________________________

 

Sila tandakan (Ö) untuk soalan berikut
 

Bahagian A: Latar Belakang

 

1. Umur:__________tahun

2. Keturunan

 


 

            Melayu

 


 

           Cina            

 


 

India   

 

Lain-lain:__________________

 

3. Tahap pendidikan (sila tandakan tahap pendidikan tertinggi anda)

 


 

Tidak Bersekolah                                  

 


 

Sekolah Rendah               

 


 

Menengah Rendah (Tingkatan 1-3)           

 


 

Menengah Tinggi ( Tingkatan 4-6)                      

 


 

Pengajian Tinggi (Diploma, Ijazah pertama, Ijazah tinggi)

4. Pekerjaan

 

Sila nyatakan:_________________________

           

Surirumah            

 


 

            Bekerja sendiri (Sila nyatakan:__________________________)

 


 

Bersara (Sila nyatakan pekerjaan terdahulu:______________________________)       

 

5. Pekerjaan suami/pasangan

 

            Sila nyatakan:__________________________

 


 

            Tidak Bekerja

 


 

            Bekerja sendiri (Sila nyatakan:__________________________)            

 


 

Bersara (Sila nyatakan pekerjaan terdahulu:______________________________)

 

 

6. Anggaran pendapatan bulanan rumah/keluarga

 

RM_____________________

 

7. Taraf perkahwinan

 


 

            Bujang           

 


 

Berkahwin           

 


 

Bercerai            

 


 

Balu (kematian suami)

 

(Jika Bujang, sila ke soalan 12)

 

8. Umur sewaktu berkahwin kali pertama:__________

 

9.Adakah suami/pasangan anda sekarang adalah pasangan yang pertama?

 


 

            Ya        (Jika Ya, sila ke soalan 11)   

 


 

            Tidak   (Jika Tidak, sila jawab soalan berikut)

           

10. Suami/pasangan sekarang adalah suami/pasangan yang ke__________

 

11. Bilangan kehamilan (termasuk keguguran):__________

12. Anda sudah putus haid?

 


 

            Ya        (Jika Ya, sila jawab soalan 13 dan 14)    

 


 

            Tidak   (Jika Tidak, sila ke soalan 15)

 

13. Sudah berapa lama anda putus haid?

 

__________

 

14. Umur sewaktu putus haid

 

__________tahun 

 

                                                                                                                                               

 

Bahagian B: Amalan Tentang Ujian Saringan Pap Smear

 

15. Adakah anda tahu mengenai ujian saringan Pap Smear?

 


 

            Ya        (Jika Ya, sila jawab soalan 16)             

 


 

Tidak   (Jika Tidak, sila abaikan soalan 16)

 

16. Dari sumber apa anda mengetahui tentang ujian saringan Pap Smear?

(Jika perlu, sila  tandakan lebih dari satu jawapan)

 


 

            Doktor/Hospital/Klinik

 


 

            Media Cetak (Surat khabar, majalah, buku, risalah dll)

 


 

            Media Elektronik (Radio, televisyen dll)

 


 

            Keluarga/Saudara-mara/Rakan

 


 

            Tempat Kerja/Majikan

 


 

            Internet

 

Lain-lain:______________________

 

17. Pernah menjalani ujian saringan Pap Smear?

 


 

            Ya        (Jika Ya, sila jawab soalan 18-23 dan bahagian C)                      

 

Tidak   (Jika Tidak, sila ke soalan 24 dan seterusnya)

 

 

18. Sudah berapa kali anda menjalani ujian saringan Pap Smear?

 

__________

 

19. Berapa kerapkah anda menjalani ujian saringan Pap Smear?

 


 

Kali Pertama

 


 

            Sekali Setahun

 


 

            Sekali Dalam Dua Tahun

 


 

            Sekali Dalam Tiga Tahun

 

            Lain-lain:________________________

 

20. Bilakah kali pertama anda menjalani ujian saringan Pap Smear?

 


 

            Selepas Berkahwin

 


 

            Selepas Hubungan Kelamin Pertama

 


 

            Selepas Melahirkan Anak

 


 

            Selepas Putus Haid

 


 

            Selepas Mengalami Pendarahan/Lelehan

 

            Lain-lain:_________________________

 

21. Pada tahun berapakah anda menjalani ujian saringan Pap Smear untuk kali pertama?

 

Tahun:__________

 

22. Bilakah anda menjalani ujian saringan Pap Smear yang terakhir?

 

Tahun:__________

 

23. Mengapakah anda menjalani ujian saringan Pap Smear?

(Jika perlu, sila  tandakan lebih dari satu jawapan)

 


 

            Untuk Kesihatan

 


 

            Untuk Mengesan Kanser Serviks/Barah Pangkal Rahim

 


 

            Nasihat Doktor

 

            Pengaruh Keluarga/Saudara-mara/Rakan/Majikan

 


 

            Terdapat Tanda-tanda Kanser Serviks/Barah Pangkal Rahim

 


 

            Ingin Hamil

 


 

            Pemeriksaan Sebelum Bersalin

 


 

            Pemeriksaan Selepas Bersalin

 


 

            Sejarah Kanser Serviks/Barah Pangkal Rahim Dalam Keluarga

 


 

            Kematian Ahli Keluarga/Saudara/Rakan Disebabkan Kanser/Barah

 

            Lain-lain:_________________________________________

 

24. Mengapa anda tidak menjalani ujian saringan Pap Smear?

(Jika perlu, sila  tandakan lebih dari satu jawapan)       

 


 

            Tidak Tahu/Tidak Pernah Dengar Tentang Ujian Pap Smear

 


 

            Berasa Tidak Penting

 


 

            Berasa Takut

 


 

            Berasa Malu

 


 

            Tidak Peduli

 


 

            Tiada Doktor Wanita

 


 

            Mahal

 


 

            Tiada Masa/Sibuk

 


 

            Tiada Galakan Dari Suami/Keluarga/Rakan

 


 

            Bercanggah Dengan Agama/Budaya/Prinsip Saya

 


 

            Hospital/Klinik Yang Jauh

 

            Lain-lain:_________________________________________

 

25. Adakah anda pernah terfikir untuk menjalani ujian Pap Smear?

 


 

            Ya        (Jika Ya, sila jawab soalan 26)                 

 


 

            Tidak   (Jika Tidak, sila abaikan soalan 26)

 

26. Bilakah anda merancang untuk menjalani ujian saringan Pap Smear?

 


 

            Secepat Mungkin

 


 

            Selepas Sembuh/Menjalani Rawatan

           

            Atas Nasihat Doktor

 


 

            Belum Difikirkan

 


 

            Merasakan Sudah Tidak Perlu Lagi

 

            Lain-lain:_______________________

 

 


 

Bahagian C: Pengetahuan Dan Pandangan Terhadap Ujian Saringan Pap Smear/Kanser Serviks/Barah Pangkal Rahim

 

27. Apakah tujuan ujian saringan Pap Smear?

 


 

Mengesan Kanser Serviks/Barah Pangkal Rahim

 


 

            Mengesan Penyakit Kelamin

 


 

            Mengesan AIDS/HIV

 


 

            Tidak Tahu

 

28. Berapa kerapkah ujian saringan Pap Smear sepatutnya dilakukan?

 


 

            Sekali Setahun

 


 

            Sekali Dalam 1-3 Tahun

 


 

            Sekali Dalam 5 Tahun

 


 

            Sekali Seumur Hidup

 

            Tidak Tahu

 

29. Pada pendapat anda golongan wanita manakah yang perlu menjalani ujian saringan     Pap Smear?

(Jika perlu, sila  tandakan lebih dari satu jawapan)

 


 

            Sudah Berkahwin

 


 

            Belum Berkahwin

 

            Mempunyai Sejarah Kanser Serviks/Barah Pangkal Rahim Dalam Keluarga

 


 

            Sudah Putus Haid

 


 

            Belum Putus Haid

 


 

            Mempunyai Tanda-tanda Kanser Serviks/Barah Pangkal Rahim

 

            Ingin Hamil

 


 

            Sebelum Bersalin

 


 

            Selepas Bersalin

 


 

            Tidak Tahu

 

30. Adakah anda akan menggalakkan wanita menjalani ujian saringan Pap Smear?

 


 

            Ya

 


 

            Tidak

 


 

            Tidak Tahu

 

31. Adakah wanita boleh dipaksa untuk menjalani ujian saringan Pap Smear?

 


 

            Ya

 


 

            Tidak

 


 

            Tidak Tahu

 

32. Adakah anda tahu bahawa barah pangkal rahim disebabkan oleh jangkitan virus?

 


 

            Ya   

 


 

            Tidak 

 

33. Adakah anda tahu bahawa jangkitan ini disebabkan hubungan kelamin?

 


 

            Ya    

 


 

            Tidak

 

 

Appendix 6
 

Project Activities

2007

2008

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Phase I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recruitment of RA/RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Development of interview questionnaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requesting for ethical approval

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inviting pathologists, gynecologists and oncologists to collaborate in the study

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requesting permission from MOH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requesting data from NCR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data collection

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview/survey

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data analysis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Report writing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar & report presentation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technology transfer activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENT | HIGHLIGHT | LIST OF COLLABORATORS | SUMMARY OF RESEARCH WORK | SUMMARY OF EXPERTISE DEVELOPMENT | MAKNA-HUKM | MAKNA-UPM-HUSM | MAKNA-AMDI, USM | MAKNA-NCR | MAKNA-FKSB, UKM | MAKNA-MMDR, IMR | MAKNA-MATCH, UPM | MAKNA-FSMT, UPM | MAKNA-PPIK, USM | MAKNA-FSPK,UPM | MAKNA-FOM, UM | MAKNA-CRP, USM | MAKNA-HKL | MAKNA'S INAUGURAL SCIENTIFIC GATHERING '06 | APPENDIX | HOME